Stoðþjónusta

Stoðþjónusta og stoðkerfi

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.  (Lög um grunnskóla 2008, 17. gr.)

Í Víðistaðaskóla er leitast við að koma til móts við ólíkar þarfir ólíkra nemenda. Það kallar á fjölbreytta þjónustu.

Nemendaverndaráð

Starfandi er nemendaverndarráð sem í eru hjúkrunarfræðingar skólans, skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar stiga, námsráðgjafar, sálfræðingur og deildarstjóri sérkennslu. Þá kemur fulltrúi frá Félagsþjónustu Hafnarfjarðar á einn fund í mánuði. Fundir eru tvisvar í mánuði og farið er yfir stöðu einstaklinga sem hafa þurft á stuðningi að halda. Greining er í höndum sérfræðinga svo sem sálfræðings skólans og annarra fagaðila innan skólans. Sálfræðingur, námsráðgjafar og sérkennarar og eftir atvikum aðrir sérfræðingar veita kennurum ráðgjöf eftir þörfum. Nemendaverndarráð ásamt umsjónarkennurum sjá um eftirfylgni.

Sérfræðiþjónusta

Sérfræðiþjónusta sem skólanum stendur til boða er ýmist í skólanum eða utan hans, svo sem á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Félagsþjónustu Hafnarfjarðar ásamt Heilsugæslunni. Skilyrði fyrir afskiptum sálfræðinga og annarra sérfræðinga af einstökum nemendum er að samþykki foreldra/forráðamanna liggi fyrir. Sérfræðiþjónusta skólans samanstendur af greiningu, ráðgjöf og eftirfylgd.

Námsráðgjafi

Námsráðgjafi vinnur bæði með einstaklingum og hópum. Hann liðsinnir nemendum í málum sem snerta skólavist þeirra og veitir þeim ráðgjöf um hvernig þeir geta fengið úrlausn mála sinna. Námsráðgjafar eru skólastjórnendum til ráðgjafar í þeim málaflokkum sem tengjast starfi þeirra.

Lausnateymi

 

Sérdeildir í Hafnarfirði

Umsókn um sérdeildir í Hafnarfirði

Sérkennsla og stuðningskennsla

Víðistaðaskóli er skóli án aðgreiningar. Í því felst að námsleiðir í grunnskóla taki mið af hverjum og einum einstaklingi. Sérkennsla er ein þeirra leiða sem í boði eru til að mæta þörfum hvers og eins einstaklings meðan hann stundar nám í grunnskóla. Stuðningskennsla  er einnig leið sem í boði er til að mæta þörfum hvers og eins einstaklings.

Með sérkennslu er átt við kennslu sem tekur mið af einum nemanda eða nemendahópi. Viðkomandi nemendur þurfa mismikla aðstoð í sínu námi og er það skilgreint hér á eftir.

Grunnskólakennarar, námsráðgjafi, sérkennarar eða þroskaþjálfi  sinna sérkennslu í Víðistaðaskóla.

Með stuðningskennslu er átt við námsaðstoð við einn eða fleiri nemendur í hópi fyrst og fremst í íslensku og stærðfræði. Viðkomandi nemendur fylgja námsmarkmiðum nemenda í sama árgangi. Aðstoðin er á stundum tímabundin.

Sérmerkt próf – stjörnumerkt*

Nemendur sem njóta sérkennslu og víkja frá námsmarkmiðum árgangsins, kennslu og kennslugögnum taka próf sem hæfa því sem áhersla er lögð á í þeirra námi. Í vitnisburði nemenda er slíkt námsmat stjörnumerkt* sem merkir að um aðlagað (aðhæft) námsmat sé að ræða.

Móttaka erlendra nemenda

Nemendur sem tilheyra 1. – 3. bekk fara beint inn í bekki í sínum heimaskóla samkvæmt stefnumótun Hafnarfjarðarbæjar í málefnum erlendra nemenda. Deildarstjóri sérkennslu ber ábyrgð á móttöku og námi erlendra nemenda sem stunda nám í skólanum. Deildarstjóri sérkennslu hefur auk þess yfirumsjón með móttöku og kennslu í íslensku fyrir erlenda nemendur.

Móttökuteymi Í skólanum er móttökuteymi fagfólks sem hefur yfirsýn yfir mál erlendra nemenda. Hlutverk teymisins er að móta faglega stefnu skólans í málefnum erlendra nemenda s.s. varðandi móttöku, nám, kennslu, aðstoð í íslensku, félagslega aðlögun, heilsufarsmál o.fl. Í þessu teymi er deildarstjóri sérkennslu, skólastjórnandi, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur og viðkomandi umsjónarkennari.

Heilsugæsla

Samkvæmt lögum nr. 97/1990 eiga heilsugæslustöðvar að annast heilsugæslu í skólum. Skólahjúkrunarfræðingar og skólalæknir eru þess vegna starfsmenn Heilsugæslustöðvarinnar Fjarðar í Hafnarfirði.

Skólahjúkrunarfræðingur er með fastan viðverutíma í skólanum, en skólalæknir mætir í fastar læknisskoðanir og eftir samkomulagi. Heilsugæsla skólabarna er í beinu framhaldi af heilsugæslu ungbarna og fylgir því heilsufarsskýrslan barninu inn í skólann. Við upphaf skólagöngu eru upplýsingablöð um heilsufar barnsins send heim tilforeldra. Þessar upplýsingar eru trúnaðarmál og gefa starfsfólki heilsugæslunnar mikilvægar upplýsingar um barnið. Þessi blöð eru einnig sendheim til nýrra nemenda og í 4. og 8. bekk. Skólaheilsugæslan er með margþætt starfsvið, því starfið er mjög fjölhæft.

 


Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is