Skólinn

Víðistaðaskóli

Báðar starfsstöðvar Víðistaðaskóla eru staðsettar í einstöku umhverfi. Skólarnir kúra í hrauninu, umvafðir mjög fjölbreyttum náttúrulegum og manngerðum svæðum til gagns og ánægju öllum þeim sem þar starfa. Víðistaðaskóli er heildstæður grunnskóli með bekkjardeildir frá 1. – 10. bekk en er á tveimur starfsstöðvum. 1. – 4. bekkur er í starfsstöðinni í Engidal en í starfsstöðinni við Víðistaðatún er 1. – 10. bekkur.

Víðistaðaskóli var stofnaður 1970. Skólinn var þriðji grunnskólinn sem stofnaður var í Hafnarfirði. Kennsla fór fram í nýbyggðu skólahúsnæði en einnig fór hún fram í öðru húsnæði sem skólinn hafði til afnota í bænum. Skólinn þjónaði Vesturbæ Hafnarfjarðar ásamt því að þjóna nýbyggðum Norðurbæ en þangað fluttist mikið af ungu fólki með börn. Í kringum 1980 var Víðistaðaskóli fjölmennasti skóli á Íslandi með 1232 nemendur þegar mest var. Á þeim rúmlega 40 árum sem skólinn hefur starfað hefur húsnæðið tekið miklum breytingum. Hann var byggður í þremur áföngum og haustið 2005 var nýjasti hluti skólans tekinn í notkun. Við skólann hafa starfað þrír skólastjórar. Fyrsti skólastjórinn var Hörður Zophaníasson, síðan Sigurður Björgvinsson og nú er Hrönn Bergþórsdóttir skólastjóri skólans.

Árið 2010 stóð skólinn frammi fyrir miklum breytingum þegar Víðistaðaskóli og Engidalsskóli voru sameinaðir undir einni skólastjórn en með tvö skólahúsnæði til afnota. Í húsnæði Engidalsskóla er 1. – 4. bekkur fyrir nemendur í Norðurbæ norðan Hjallabrautar. Þar er einnig starfræktur leikskóli fyrir 18 mánaða til 5 ára börn. Í starfstöðina við Víðistaðatún koma því nemendur úr Engidal í 5. bekk. Það má segja að þannig sé skólinn að fara til baka til upphafsáranna en hann tók þá við nemendum í 5. bekk á meðan Engidalsskóli, sem stofnsettur var árið 1978 byggðist upp í að geta tekið við nemendum upp í 7. bekk. Hjördís Guðbjörnsdóttir var fyrsti skólastjóri Engidalsskóla, og starfaði um langt árabil, en Auður Hrólfsdóttir tók við af henni og var skólastjóri fram til þess að skólarnir voru sameinaðir.

Tvær ástæður liggja að baki þeirri breytingu, sem ráðist var í, bæði hefur nemendum fækkað í báðum hverfum og vegna hagræðingarkröfu í fjárhagsáætlun bæjarins.

Skólinn starfar eins og lög gera ráð fyrir frá ágúst til júní. Skólaárinu er skipt í tvær annir og annaskipti eru á miðju skólaári. Skólanum er skipt í  þrjú stig, yngsta stig, miðstig og unglingastig. Bekkjardeildir eru ýmist tvær, þrjár eða fjórar eftir árgöngum. Kennt er í hefðbundnu bekkjarkerfi,  en áður var í 9. og 10. bekk er svokallað ferðakerfi, hægferð, miðferð og hraðferð. Það kerfi hefur verið lagt af vegna fækkunar nemenda. Í vetur eru 685 nemendur í skólanum. Heilsdags vistun er fyrir nemendur í 1. – 4. bekk í báðum starfsstöðvum, en hún er í höndum og á ábyrgð Íþrótta- og tómstundaráðs Hafnarfjarðar. 

Við skólann starfa rúmlega 100 starfsmenn. Í stjórnendateymi skólans er skólastjóri, tveir aðstoðarskólastjórar (einn á hvorri starfsstöð) sem jafnframt eru deildarstjórar yngsta stigs, tveir deildarstjórar á miðstigi og unglingastigi ásamt deildarstjóra sérkennslu. Teymið hittist vikulega þar sem farið er yfir ýmis mál sem viðkoma starfinu, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar koma með tillögur og bera upp mál ef á þarf að halda en endanleg ákvarðanataka er í höndum skólastjóra. Tíu kennarar eru með stöður fagstjóra. Við skólann starfa námsráðgjafar, sálfræðingur, þroskaþjálfi og hjúkrunarfræðingar.

Leiðarljós Víðistaðaskóla eru: Ábyrgð – Virðing – Vinátta og marka þau starfsáætlun skólans. Hlutverk grunnskólans er ákvarðað í lögum um grunnskóla en þar segir í 2. grein: „Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun”. Í Víðistaðaskóla er lögð áherslu á að undirbúa nemendur undir framtíðina á lýðræðislegan hátt. Við ræktum með nemendum umburðarlyndi, víðsýni og ábyrgð ásamt virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu. Með því teljum við að lagður sé grundvöllur að sjálfstæðri hugsun nemenda og hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Þá viljum við veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð og reglusemi sem stuðlar að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska svo nemendur geti nýtt þau tækifæri sem lífið býður upp á.

 


Víðistaðaskóli | Víðistaðatún Hrauntunga 7, 220 Hafnarfjörður
Sími 595 - 5800 | Netfang vidistadaskoli@vidistadaskoli.is